BulgarianEnglish
×

Общи условия и правила за ползване


ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на ESEBG.COM, които уреждат правилата за използването.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
"Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" ЕООД (Expo Service Entertainment 2018 LTD) е дружество със седалище и адрес на управление в гр. София,ул Филип Кутев 4А, България
Можете да се свържете с "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес: info@esebg.com

ДЕФИНИЦИИ
Продавач – "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018"
Сайт – домейна ESEBG.COM и неговите поддомейни
Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

СЪДЪРЖАНИЕ
• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Общите условия на "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" са задължителни за всички потребители на САЙТА.
Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте сте запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
"Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
Във всеки един случай на промяна на общите условия "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта ESEBG.COM са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и предоставени Стоки/Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
"Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018". Клиентът е съгласен да получава фактурата става по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента.
С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
"Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018" разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени и НЯМА да бъдат предоставени на трети лица.
Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, не се пазят в базата данни на "Експо Сървис Ентъртейнмънт 2018".

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ние ще възстановим неизползвана част от абонамента Ви, или при неизпълнение на сключен договор за доставка на услуга и/или стока ако направите запитване на е-мейл : info@esebg.com
Съгласно законите, приложими във Вашата юрисдикция, можете да подадете молба за възстановяване на средства, в кратък период от време след началото на вашия абонамент или при неизпълнение на сключен договор. Възстановяването ще бъде изчислено на база "пропорционален", считано от деня на молбата Ви за анулиране. При извършено на плащането с кредитна карта, възстановяването на суми ще се направи със сторниране на плащането в полза на същата кредитна карта в рамките на 14 работни дни.